س. علی آذری

""

کتاب های نویسنده

فردوسی و امیر ابوعلی سیمجور

رایگان

چاپ دوم، تهران، 1335،رقعی، 226 صفحه، کاهی، 55 ریال، با کاغذ اعلا و زرکوب، 75 ریال، جلد گلاسه سه رنگ، چاپ آتشکده، مرکز فروش و توزیع کانون انتشارات نیل

از اولین فیلمنامه‌های منتشر شده به زبان فارسی که شامل مقدمۀ پروفسور سعید نفیسی، سرآغاز مولف، قسمتی از رسالۀ شادروان استاد بهار، نامۀ یزدگرد به مرزبانان توس-فردوسی، فردوسی از لحاظ دینی نگارش دکتر رضازاده شفق، فردوسی و روحیات ایرانیان نگارش نفیسی، فردوسی نگارش محمد حجازی، در خوابگاه فردوسی اثر طبع استاد مسرور، فردوسی و شاهنامه اثر ابوالحسن ورزی، سناریو فردوسی و امیر علی سیمجور، چند صفحه بر گذشتۀ ایران است.

بر عطف کتاب تاریخ 15 بهمن 1315 چاپ شده است. اما با توجه به دو تاریخی که مقدمه‌های سعید نفیسی و نامۀ قدردانی دربار شاهنشاهی دارد، تاریخ چاپ این کتاب در سال 1335 مسجل می‌شود. تاریخ آمده بر عطف احتمالا تاریخ چاپ اول کتاب است که نمونه‌ای از آن را نیافته‌ایم.

قرار بود این کتاب همراه با یادداشتی از عباس بهارلو دربارۀ اولین فیلمنامه‌های ایرانی منتشر شده به زبان فارسی در باشگاه ادبیات بازنشر شود. اما گرفتاری‌های ایام کرونا و دیگر کارهای پژوهشی وی مانع شد. به تازگی یکی دو کانال نسخه نازیبایی از این کتاب را به اشتراک گذاشتند، بنابراین تاخیر بیش از این جایز نبود. امیدوارم بازنشر این فیلمنامه سبب نگارش مطالبی پژوهشی از سوی اندک کارشناسان تاریخ سینمای ایران شود.