علی شعبانی

""

کتاب های نویسنده

بحران

رایگان
وقایع این داستان، شش سال از پنجاه سال سلطنت دودمان پهلوی را پوشش می‌دهد و برخی گفت‌و‌گو‌ها نیز رنگی از واقعیت دارند.