محمدتقی دامغانی

""

کتاب های نویسنده

جامۀ آلوده در آفتاب

رایگان

ویراستار باقر مؤمنی
کتاب، خاطرات محمد تقی دامغانی، از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای ایران، قبل از انقلاب است. در این کتاب از جمله شرحی از پُرس و جوی متهمان به قتل سلیمان برجیس آمده است.
سلیمان برجیس طبیب خوشنام ساکن کاشان بود که فدائیان اسلام چهار سال بعد از قتل احمد کسروی، او را به عنوان مبلغ بهایی در تاریخ ۱۴بهمن ۱۳۲۸، به قتل می‌رسانند.