تاریخ روسیه شوروی

رایگان

د.پ. کالیستوف، ای.ای. اسمیرنوف، آ.ای. کوپانف، ن.آ. کازکوا، ن.ی. لوسوف، آ.گ. مانکوف، ای.پ. شتاسکولسکی، د.س. لیخاچوف، م.پ. ویاتکین، س.س. ولک، ش.م. لوین، ر.س. گانلین، آ.پ. ننارکوف، یو.ای. کورابلف، آ.پ. شوریگین، ا.ا. پوباریان