جاسوسی که از سردسیر آمد

رایگان

ترجمۀ سوم از The Spy Who Came in from the Cold/1963
مارتین ریت در سال 1965 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

تلفن به مرد مرده

رایگان

ترجمۀ دوم از Call for the Dead/1961
سیدنی لومت در سال 1966 فیلم رابطۀ مرگبار را بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.

قتل بی عیب و نقص

رایگان

ترجمۀ A Murder of Quality/1962
گوین میلار در سال 1991 فیلمی بر اساس این کتاب ساخته است.
فایل پی دی اف فقط سی صفحه اول کتاب را دربرمی گیرد که با هدف آشنایی با اثر و ترجمۀ فارسی آن تهیه شده است. برای مطالعه تمامی کتاب لطفاً نسخه کاغذی را خریداری کنید.