سعید، زیستن در آلمان

رایگان

سعید میرهادی در سال 1947 در تهران تولد یافت. در 17 سالگی وطن خود را ترک کرد. جوایز متعددی به آثار ادبی وی تلعق گرفت. فعالیت پیگیری سیاسی و تلاش های بی وقفه اش در حمایت از نویسندگان تحت پیگرد و زندانی، در سال 1997 نشان هرمان کستن را نصیب وی ساخت. سعید از ماه مه سال 2000 تا اواسط سال 2002 سمت دبیر اول پن را بر عهده داشت.

وی بیش از چهار دهه در آلمان زیست. او با «گوش سوم» تبعیدیان آلمانی را را شنید و با نگاه بیگانگان در آنان نگریست. این گزارش بازگویه یادهای تهران است، موطن کودکی هایش و روایت انس و الفت آهسته و پیوسته او با مونیخ، وطن دومش و نیز با مردم آلمان

تاملات سعید درباب «سنخ آلمانی» نگاهش به وحدت دو آلمان و به جریان جنبش دانشجویی در مقام یکی از اعضای آن که حاصل گفتگوهای متعدد او با ویلاند فرویند، ویراستار ادبی Die Welt است. تاملاتی که از آن یک غیر آلمانی، اما بار آمدۀ آلمان است.