سونات پاییزی

رایگان

توجه:

سه سطر از انتهای صفحه 41 و یک سطر از ابتدای صفحه 42 گرفتار سانسور شده بود، و دوباره با نظر مترجم به متن افزوده شد. نام مترجم نیز در روی جلد نسخه چاپی به اشتباه “نورائی” ثبت شده بود، که اصلاح شده است