رایگان

آوای مرگ

ترجمۀ اول از Call for the Dead/1961
سیدنی لومت در سال 1966 فیلم رابطۀ مرگبار را بر اساس این کتاب ساخته است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده