دو رساله حقوق بشری از عصر مشروطیت

رایگان

اسنادی از مشروطه پژوهی در ایران/دفتر نوزدهم
حقوق بشر(اساس سیاست مملکت)، میرزا ابراهیم‌خان
بیان‌نامه حقوق بشر، میرزا‌علی‌محمدخان اویسی
مقدمه و تحقیق علی‌اصغر حقدار