ناصر پورپیرار

""

کتاب های نویسنده

سه جزوه از ناریا

رایگان

ناریا اسم مستعار ناصر پورپیرار بود.

خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران

اپورتونیسم واقعاً موجود
چهارمین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران
همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران سال 1336

شیپور آشوب در انقلاب
ششمین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران

برآمدن صفویه

رایگان

(تاملی در بنیان تاریخ ایران)
کتاب سوم: برآمدن صفویه
بخش اول مقدمات
بخش دوم: اشارات
بخش سوم: مشاهدات
بخش چهارم: مستندات
بخش پنجم: مسلّمات
بخش ششم: مُحکمات
بخش هفتم: ثمرات

اگر با دانلود مجموعه از وبسایت مشکل دارید، روی عناوین کتاب‌ها کلیک کنید تا تک تک از سایت یاندکس دانلود کنید. سومین راه استفاده از کانال تلگرام ماست.

پایان پراکندگی‌ها

رایگان

(تاملی در بنیان تاریخ ایران)
پایان پراکندگی‌ها(برآمدن مردم)
کتاب اول: مقدمات
کتاب دوم: قرینه‌ها و امارات
کتاب سوم: داستان حیات

اگر با دانلود مجموعه از وبسایت مشکل دارید، روی عناوین کتاب‌ها کلیک کنید تا تک تک از سایت یاندکس دانلود کنید. سومین راه استفاده از کانال تلگرام ماست.

دوازده قرن سکوت!

رایگان

(تاملی در بنیان تاریخ ایران)
کتاب اول
بخش اول: برآمدن هخامنشیان
بخش دوم: اشکانیان
بخش سوم: ساسانیان (قسمت اول: پیشینه‌های ناراستی)
بخش سوم: ساسانیان (قسمت دوم: پیشینه‌های ناراستی)
بخش سوم: ساسانیان (قسمت سوم: پیشینه‌های ناراستی)

اگر با دانلود مجموعه از وبسایت مشکل دارید، روی عناوین کتاب‌ها کلیک کنید تا تک تک از سایت یاندکس دانلود کنید. سومین راه استفاده از کانال تلگرام ماست.

پلی بر گذشته

رایگان

(تاملی در بنیان تاریخ ایران)
کتاب دوم: برآمدن اسلام
بخش اول: بررسی اسناد
بخش دوم: بررسی اسناد
بخش سوم: بررسی اسناد و نتیجه

اگر با دانلود مجموعه از وبسایت مشکل دارید، روی عناوین کتاب‌ها کلیک کنید تا تک تک از سایت یاندکس دانلود کنید. سومین راه استفاده از کانال تلگرام ماست.