ویاسه

""

از هفت‌جاودانان در باور هندوان و شخصیتی موردِ احترام در سنّتِ هندوان است که گاهی از وی با نام کریشنا نیز یاد می‌شود. او نویسندهٔ مهابارهاراتا و شخصیتی در آن است. نوشتنِ وداها و پورانه‌ها به وی منسوب است. فستیوالِ گورو پورنیما به وی اختصاص یافته و باور بر آنست که زادروزِ وی و روزِ جدا کردنِ وداها است.

کتاب های نویسنده