حسن حسام

""

نویسنده، شاعر و فعال سیاسی. زادۀ رشت. کار نوشتن را از 1340 با نوشتن داستان کوتاه و شعر و همکاری با نشریات ادبی آن زمان به ویژه "بازار-ویژه هنر و ادبیات" آغاز کرد. اولین مجموعه داستانش با نام "بعد از آن سال‌ها" در 1352 توسط انتشارت گلشاهی در تهران منتشر شد. از آن روز تا امروز علاوه بر همکاری مستمر با نشریات ادبی و سیاسی داخل و خارج از کشور، یازده مجموعه داستان و شعر منتشر کرده است. وی زندانی دو نظام و از اعضای اولیه کانون نویسندگان ایران بود و در تبعید نیز از آغاز تاکنون در کانون نویسندگان ایران در تبعید فعال است.